GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Ankara’da Kentsel Dönüşüm

Ankara’da Kentsel Dönüşüm

Ankara’nın son on yılına damgasını vuran konulardan biri de “Kentsel Dönüşüm” adı altında gerçekleştirilen proje ve uygulamalardır. Ülkemizin bir çok kentinde olduğu gibi Ankara’da da bu projeler uygulanmaya başlamış, kentin bir çok bölgesine yayılmış ve birçoğu yarattığı sorunlarla adeta bir kabus olarak Ankara’nın ve Ankaralıların üzerine çökmüştür. Yıpranan kent dokularının ve kentte son 50 yıl boyunca oluşmalarına göz yumulan yoksul mahallelerin iyileştirilmesi adı altında yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları, bu alanlardaki yapıların el değiştirerek yenilenmesi sırasında, buraları daha önce yaşanır kılan kesimleri yerinden ederek, adeta kentin yeni kenarlarına sürerek cereyan etmektedir. Bu süreçte oluşan rant ise öncelikle yapım sürecinde devreye giren inşaat sermayesine, ardından da satın alma yoluyla mülk sahibi olan kesimlere aktarılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar ilan edilen 50’yi aşkın kentsel dönüşüm alanı yakından incelendiğinde, bu alanların hem mevcut kentsel işlevleri bakımından hem de dönüşüm hedefleri bakımından farklılaştığı görülmektedir. Bu bakış açısıyla, kentsel dönüşüme konu olan alanlar ;

-          Kent merkezinde kasıtlı yaratılmış çöküntü alanları,

-          Kentin varoşlarındaki gecekondu bölgelerinden kent içinde konumuna bağlı olarak gelişen kentsel rantın yüksek olduğu bölgeler,

-          Kentin çeperinde henüz yapılaşmamış alanlarda normal planlama süreçleri içinde elde edilmesi mümkün olmayan rantlara kentsel dönüşüm projeleriyle el koyma amacı ile dönüşüme konu edilen alanlar,

şeklinde gruplandırılabilir. Bunlara ilişkin öne çıkan bazı örnekler :

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Cumhuriyet’in başkenti Ankara açısından en önemli alanlardan Ulus, “Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclis kararında, “İlk sit kararının alındığı 1980 yılından itibaren Ulus Tarihi Kent Merkezinde köklü değişim/dönüşüm sağlanmadığından, mevcut dokudaki yapıların yıkılmaya, yıpranmaya yüz tuttuğu, alanın mezbelelik bir görünüm kazandığı; hızlı, hayata geçebilecek güncelleştirilmiş yeni bir Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı oluşturma ihtiyacı doğduğu” belirtilerek, Belediye Kanununun 73. maddesinin verdiği yetki ile teklif sınırları içinde kalan tüm planların iptali öngörülmüştür. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2005 tarihinde yasallaşan “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” kanununa dayanarak sit alanı sınırlarını değiştirmiş ve bu alanda daha önce yarışmalar yoluyla elde edilen projeleri bir tarafa bırakarak, “Ulus Tarihi Kent Merkezi”, “Ankara Kalesi” ve Hamamönü Projelerini kapsayan “Yeni Değişim ve Dönüşüm Projeleri”ni İstanbul’da iktidara yakın bir mimarlık bürosuna sipariş etmiştir. Yapılan sözleşmenin ardından, plan yapım işine başlayan yüklenici firma işi tamamlamış ve 1/5000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile 1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”  Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 17 Mayıs 2005 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu planlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince de 15 Haziran 2007 tarih ve 1619 sayılı karar ile onaylanmıştır. Her iki karar da Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince yargıya taşınmıştır. Dava konusu işlemlerin yasa ve yönetmelik hükümleri ile şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı yönündeki bilirkişi raporu doğrultusunda Ankara 10. İdare Mahkemesi 12 Eylül 2008 tarihinde dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 4 Mart 2009 tarihinde ise dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Yargı sürecinden ümit kesilince bu kez merkezi yönetim devreye girmiş ve 17 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 2010/88 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ulus tarihi kent merkezi kapsamında yer alan alanlar yenileme alanı olarak kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulunun bu kararının da iptali istemiyle yargıya başvurulmuş olup dava Danıştay 6. Dairesinde sürmektedir.

Sözkonusu proje alanı Altındağ ilçesi sınırları içinde 210 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanında 4200 bina mevcut olup 3800 adedi gecekondudur. Yargı tarafından durduruluncaya kadar Hacıbayram Camisi çevresinde ve Bentderesinde çok sayıda binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi

Ankara Kentsel Dönüşüm Projeleri içinde en hızlı hayata geçirilen proje Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesidir. Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçe belediyeleri sınırları içinde yer alan bu alanla ilgili olarak 4 Mart 2004 tarihinde  “5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu” adı altında özel bir yasa çıkarılmıştır. (Bu yasa kamuoyunda Melih Gökçek Yasası olarak bilinmektedir.) Bu proje kapsamında Esenboğa Havaalanı yolunda bulunan gecekondular, “bizi yabancı konuklara karşı mahçup ediyor” gerekçesi ile yıkılarak yerine “çağdaş, modern” yaklaşık 20.500 adet konut yapımı planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile, çıkan yasanın ardından inşaat ruhsatları bile alınmadan süratle tamamlanan bu proje için bölgede yaşayan insanlar hızla tahliye edilmiştir. Yaklaşık 80-90 bin insanın yaşayacağı bir büyüklükteki bu alanın planlaması, projelendirilmesi ve inşa edilmesinin hangi yöntemlerle ve kimler eliyle geçekleştirildiği konusunda kamuoyu ve ilgili meslek kuruluşları bilgilendirilmemiştir. Oluşan kentsel rantın kimler arasında pay edildiği ise kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 13.05.2005 tarihli ve 1310 sayılı kararı ile onaylanan proje 1396 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanının 250 ha. lık bölümünde TOKİ, 2500 konutun inşaatını süratle tamamlamıştır. İnşaatların sürdüğü proje alanında 20500 konutun 6760 adedi hak sahiplerine verilecektir. 

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi

“Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi” olarak tanımlanan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile 15 bin gecekondunun yıkılarak yerine 60 bin konut, 1 milyon metrekare iş merkezi yapılması planlanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesinin birlikte yürüttüğü bu proje yaklaşik 100 bin nüfusun yaşadığı 17 mahalleyi etkilemekte ve aynı bölgedeki nüfusu 240 bine çıkarmaktadır. Bölge halkı bilgilendirilmeden ve yurttaşlar aleyhine sözleşmelerle hayata geçirilmeye çalışılan proje büyük bir hukuk mücadelesine sahne olmaktadır.

Önce “Hatip Çayı Vadisi-Samsun Yolu Koridoru Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” adı altında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ocak 2005 tarihli kararı ile ilan edilen proje yargı tarafından durdurulmuştur. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Eylül 2005 tarihinde 2409 sayılı meclis kararı ile “Samsun Yolu Doğu Ankara Kent Girişi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi”ni ilan etmiştir. Eskisine göre kapsamı daha da genişletilmiş olan bu proje, Mamaklıların örgütlenmesini sağlamış, projeye karşı mücadele etmek için “Mamak Barınma Hakkı Bürosu”nu kuran Mamaklılar, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi”nin iptali istemiyle dava açmışlardır. Yargıdan projeye iptal kararı çıkarken, projeye dayalı sözleşmelerin hukuki dayanağının da kalmadığına hükmedilmiştir. Bu yargı kararlarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi iptal edilen projenin üzerinde küçük değişiklikler yaparak, adını bile değiştirmeden aynı projeyi 14 Temmuz 2008 tarihinde uygulamaya sokmuştur. Bu projeye karşı da Mamaklıların hukuk mücadelesi devam etmektedir.

Proje, Mamak ilçesi sınırları içinde 940 ha. alanı kapsamaktadır.

Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri

Çankaya ilçesi sınırları içinde etaplar halinde ilan edilmiştir. 259 ha. alanı kapsayan 1-2. Etap uygulaması tamamlanmış, 1218 gecekondu yıkılarak 1933 konut yapılmıştır. Uygulaması tamamlanan 3. Etap kapsamında 1134 konut yapılmış 303’ü hak sahiplerine verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2005 tarihli ve 215 sayılı kararı ile onaylanan Dikmen Vadisi 4-5. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 176 ha. alanı kapsamakta olup 8200 konut yapımını öngörmüştür. Yukarı Dikmen Vadisi halkının 4 yıl süren “barınma hakkı”, “insanca bir yaşam” ve “güvenli bir gelecek” için verdiği mücadele sonucunda, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 15.05.2009 tarihinde aldığı 1208 no.lu kararla önceki kararına dayanan Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini iptal etmiştir.Belediye Meclisinin aynı tarihli, 1213 ve 1214 sayılı kararları ile de, anılan proje kapsamındaki ilgili planlar ve işlemlerin tümü hakkında da iptal kararları tesis edilmiştir.

Mühye Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Çankaya ilçesi sınırları içinde 180 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarihli ve 524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 5700 konut ve 22800 nüfus öngörülmüştür.  

İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarihli ve 536 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çankaya ve Mamak ilçeleri sınırları içinde 3560 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı Ankara kent yerleşkesinin güneydoğu tarafında İmrahor Vadisi boyunca uzanmaktadır. 7 etap halinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Lodumlu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara kent yerleşkesinin batısında, Eskişehir Yolu kenarında bulunan ve yaklaşık 600 ha. yüzölçümündeki proje alanı Çankaya ilçesi sınırları içindedir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarihli ve 542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara’nın sağlık yerleşkesi olarak hedeflenmiştir.

Konya Yolu-Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Çankaya ilçesi sınırları içinde 320 ha. alanı kapsayan proje Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2005 tarihli ve 883 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanında 8200 adet konut yapımı öngörülmektedir.

Yakupabdal-Karataş-Yaylabağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarihli ve 1642 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çankaya ve Gölbaşı ilçeleri sınırları içindeki yaklaşık 3600 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneydoğu tarafında, Ankara Çevre Otoyolunun doğu tarafında bulunmaktadır.

Güneytepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarihli ve 1648 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güney tarafında, Çankaya ilçesi sınırları içinde yaklaşık 60 ha. alanı kapsamaktadır. Turan Güneş Bulvarı ile Doğukent Caddesinin kesişim alanının doğusunda yer almaktadır.

Nasreddin Hoca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Çankaya Belediyesi sınırları içinde 7.3 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07 2005 tarihli ve 1963 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Merkezi İş Alanı (MİA) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2005 tarihli ve 1964 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Altındağ ilçesi sınırları içinde 262 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ulus’un ve Kazım Karabekir Caddesinin kuzeybatısında, Yeni Sanayi Bölgesi üzerinde bulunmaktadır. 2 etaplıdır. Projeyi hayata geçirmek için Büyükşehir Belediyesi, TOBAŞ ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ortak çalışma yapmaktadır.

Ovacık-Alüminyumcular Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2005 tarihli ve 2229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Keçiören ilçesi sınırları içinde 80 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara’nın kuzeyinde, Çevre Otoyolu ile Ovacık kavşağının kuzeybatısında yer almaktadır.

Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2005 tarihli ve 2238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı Mamak ilçesi sınırları içinde olup 758 ha. alanı kapsamaktadır. Proje ile 38 bin adet konut yapımı ve 152 bin nüfus öngörülmektedir.

Etlik-Kasalar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Keçiören ilçesi sınırları içinde 230 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarihli ve 2533 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı, Ulus’un ve Eşref Bitlis Caddesinin kuzeybatısında, SSK Etlik hastanelerinin bulunduğu alan üzerindedir.

Göksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Etimesgut ilçesi sınırları içinde 650 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarihli ve 2532 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara’nın batısında, Göksu Parkını da kapsayan alanlar üzerinde yer almaktadır.

Şirindere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2005 tarihli ve 2669 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çankaya ilçesi sınırları içinde 13.7 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı, kentin güneybatısında, Karakusunlar Mahallesinde ve ODTÜ yerleşkesinin doğusunda yer almaktadır.

İncek-Taşpınar-Kızılcaşar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Gölbaşı ilçesi sınırları içinde 2235 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarihli ve 3279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı, kentin güneybatısında, İncek, Taşpınar ve Kızılcaşar Mahallelerinde yer almaktadır. 17 bin konut ve yaklaşık 70 bin nüfus öngörülmektedir.

50.Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Çankaya ve Mamak ilçeleri sınırları içinde 116 ha. alanı kapsayan proje Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarihli ve 3281 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Ü. Hukuk Fakültesinin güneydoğusunda ve İncesu deresi civarında, 50.Yıl Parkı ile bitişik alanda yer almaktadır.

TOBB Söğütözü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Yenimahalle ilçesi sınırları içinde 43.7 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarihli ve 3280 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

TOBB Lodumlu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Çankaya ilçesi sınırları içinde 14.3 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 16.12.2005 tarihli ve 3283 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Atıfbey-Hıdırlıktepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2006 tarihli ve 484 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Altındağ ilçesi sınırları içinde 116 ha. alanı kapsamaktadır.

Beynam Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarihli ve 1438 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık 930 ha. alan üzerinde hafta sonu evlerinin yapımı planlanmaktadır.

BHA-Hipodrum Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Yenimahalle sınırları içinde 200 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarihli ve 1439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı, Atatürk Kültür Merkezi Bölgesi üzerinde bulunmaktadır.

Ahlatlıbel (Anayasa Mahkemesi) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarihli ve 1457 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kentin güneyinde yer alan yaklaşık 6.3 ha. alan üzerinde Anayasa Mahkemesi kompleksi  inşa edilmiştir.

Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Keçiören ilçesi sınırları içinde 108 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2006 tarihli ve 1613 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Saklıkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2006 tarihli ve 1990 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yenimahalle ilçesi sınırları içinde 1205 ha. alanı kapsamaktadır. Proje alanı kentin kuzeybatısında, Çevre Otoyolu kuzeyinde, Susuz köyü güneyinde, Karacakaya köy yerleşik alanının batısında yer almaktadır.

Şükriye Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Altındağ ilçesi sınırları içinde, Ulucanlar ve Ankara Hastanesi etrafındaki 19.6 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2006 tarihli ve 2019 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Mevlanakapı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Gölbaşı ilçesi sınırları içinde 300 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2006 tarihli ve 2022 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Tanyeli Kavşağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2006 tarihli ve 2215 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çankaya ilçesi sınırları içinde, Konya Yolu ile Çetin Emeç Bulvarının kesişim alanında 9.6 ha alanı kapsamaktadır.

Semazen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarihli ve 2316 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çankaya ilçesi sınırları içinde, Karakusunlar bölgesinde, Konya Yolu üzerinde 6.4 ha. alanı kapsamaktadır.

Güneykent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Gölbaşı ilçesi sınırları içinde 3000 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2006 tarihli ve 2749 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

TCDD Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2006 tarihli ve 2965 sayılı kararı ile onaylanmıştır. TCDD’nin Sincan ilçesi sınırları içinden başlayarak Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçeleri sınırları içinde TCDD hattı boyunca uzanan 5935 ha. yüzölçümündeki alanları kapsar.

Anadolu Bulvarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi  

Proje alanı Anadolu Bulvarı üzerinde 5 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2006 tarihli ve 2974 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kavşak düzenlenmesi amaçlıdır.

Bilkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarihli ve 491 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilkent Üniversitesi sınırları içinde yer alan proje alanı 1669 ha. dır.

Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi  

Çankaya ilçesi sınırları içinde 255 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarihli ve 495 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Temakent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Yenimahalle ve Sincan ilçeleri sınırları içinde 2860 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarihli ve 496 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Tilkiler Çiftliği Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarihli ve 802 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yenimahalle ilçesi, Macun mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. 25.6 ha. alanı kapsamaktadır.

Fatih Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Sincan ilçesi sınırları içinde, Ayaş Yolu etrafında 220 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarihli ve 799 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İstanbul Yolu Kent Girişi Projesi olarak da anılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2007 tarihli ve 1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Etimesgut ve Yenimahalle ilçe sınırları içinde, İstanbul Yolu sanayi alanları etrafında 365 ha. alanı kapsamaktadır.

Batıkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Yenimahalle ilçesi sınırları içinde 108 ha. alanı kapsamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2007 tarihli ve 1621 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yeni Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları :

Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Çankaya)

Yıldız Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Çankaya)

Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Çankaya)

Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Çankaya)

İptal edilen “Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” nin yerine geçmek üzere ilan edilmiştir. Bu proje kapsamında hazırlanan imar planları da yargıya taşınmıştır.

Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Yenimahalle)

Eski AŞOT Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Yenimahalle)

Kuzey Ankara Projesi 2. Etap Solfasol İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Altındağ)

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Eski Fidanlık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Yenimahalle)


Toplam Görüntülenme : 138329
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!