GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi

Yargı,  Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus’ta Roma Hamamı arkeolojik sit alanına komşu olan ve Roma döneminden kalma yerleşmelerin olabileceği alanda 16 katlı ticaret planını öngören Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu plan değişikliğine ilişkin dava konusu işlemleri iptal etti.

 

Yapılaşma başlamadan iptal kararının gelmesi kamu yararı adına sevindiricidir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin değerini ve potansiyelini yok sayan, bütüncül olmayan bütün planlara açtığımız davalarda, yargı iptal kararı verdi.  Her defasında yargı planları iptal ederken, yapılaşmada ısrar eden planlar durdurak bilmiyor. Ulus’ta Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmamışken, Ulus’un altında ve üstünde katman katman tarih bulunurken, tarihi Roma Hamamı’na komşu alanda yüksek katlı yapılaşma öneren plan değişikliği yapmak ise akıl almaz bir durumdur. Bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık ve Ankara 5. İdare Mahkemesi de plan değişikliğinin hukuka aykırılığına dikkat çekerek plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti. Alanda henüz yapılaşma başlamadan iptal kararın gelmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Ulus’un tarihi ve simgesel potansiyelinin korunması için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilimsel altılığı olmayan parçacıl tüm plan değişikliklerinin karşısında olmayı sürdüreceğiz

Candan,  mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan “Uyuşmazlığın çözümü yerinde inceleme yapılmasını ve hukuk dışında, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin 05.10.2022 tarihli ara kararıyla dava konusu imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla 21.12.2022 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 08.03.2023 tarihinde giren bilirkişi raporunda özetle; “Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Ulusararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği'nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin dava dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Üst Ölçekli Planların iptali neticesinde uygunluk tespiti yapılamasa dahi, 1/25.000 Ölçekli Nazım Planda iptal gerekçesinden bağımsız, belirlenen mekânsal kullanım türü açısından uygunluk içerdiği, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun bulunduğu ancak; Bölgenin derhal rehabilite edilerek kente geri kazandırılmasına yönelik KDGPA bütünde yapılacak imar planı revizyonunun, komşuluk ilişkileri düşünülerek, yapılaşma koşulları bakımından benzer yoğunluklu, tüm katılımcı bileşenlerin oluşacak kentsel ranttan beklentisinin minimize edildiği, kamu yararı odaklı, yaya dolaşımının da düşünüldüğü, yoğun trafik hacmine çözüm önerileri getirilen, kentsel ve sosyal altyapı alanlarının iyileştirildiği, yeşil alan sistemlerinin kurgulandığı, yeni bir kentsel tasarım projesinin tüm bunları göz önünde bulundurarak yapılması, kısacası il için her anlamda örnek bir alan yaratma fırsatı varken; ulaşım yolları çıkarıldığında kalan alanın %82'sinin ortalama 3.30 Emsal ve 16 Kat Ticaret amaçlı yapılaşmanın haricinde bir vizyonun katılması gerekliliği; Var olan Kentsel ve Teknik Altyapı Değerleme Raporunun yetersiz olduğu nedenleriyle; Dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin imar mevzuatı ve şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır" şeklinde görüş bildirilmiştir. Bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmiş, davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil tarafından bilirkişi raporuna itiraz edilmiş ise de; itiraz yerinde görülmeyerek, raporun teknik kısımlarının hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlikte olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2022 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan “Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği kararında şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine işaret etti.

Candan, “Bilimsel altlığı olmayan parçacıl tüm plan değişikliklerinin karşısında olmayı sürdüreceğiz” dedi.


Toplam Görüntülenme : 9671
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!