GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Meslek odaları: Bilirkişiler de, Güvenpark’ı yok etme planlarının hukuka aykırılığını ortaya koydu

Meslek odaları: Bilirkişiler de, Güvenpark’ı yok etme planlarının hukuka aykırılığını ortaya koydu

Meslek odalarının  açtığı  dava sonucu, Güvenpark 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptal edilmişti. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın  iptal edilen planla  aynı içerikli planı yeniden onaylaması üzere meslek odaları harekete geçerek bu plana da dava açtı ve plana ilişkin bilirkişi raporu yayınlandı.

Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda, iptal edilen planla benzer bir plan onaylanmasının mahkeme kararlarını yok saymak olduğu ifade edilerek, adeta bilim ve teknik dersi verildi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, dava sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Meslek odaları, “Bilirkişiler Güvenpark’ı yok etme planlarının kamu yararına ve hukuka aykırılığını raporda ortaya sermiştir.  Bilirkişiler, meslek örgütlerinin itirazlarına, uzmanların tespitlerine ve mahkeme kararlarına rağmen tekrar onaylanan Güvenpark imar planlarının;  imar ve koruma mevzuatlarına, üst ölçekli plana ve planların kademeli birlikteliği ilkesine, kentsel peyzaj tasarım ilkelerine, park ve yeşil alan kavramlarının içeriğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, çizim tekniklerine, tasarım kriterlerine ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş sundu.”

Bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı mücadelemizi sürdüreceğiz

Açıklamada “Güvenpark, kent merkezinde gündelik yaşamın bir parçasıdır; tarihi, doğal ve kültürel değerlerin hala bir arada var olabildiği, kentin giderek azalan sembollerinden biridir. AKP iktidarı, bugüne kadar saygı duymadığı bu değerlerle adeta savaşmakta; özelleştirme, tahsis vb. yöntemlerle sermayenin eline bırakmakta, pazarlayamadıklarını ise türlü bahanelerle yok etmektedir.  Yaya yoğunluğunun yüksek olmasına ve alanın korunması gereken değerlerine rağmen, sürdürülen inşaatın belirsizliği ve tedbirsizliği; üretilen sözde koruma amaçlı imar planlarının niteliksizliği ve hukuksuzluğu; milyonlarca kamu kaynağının harcandığı metronun güzergah ve istasyonlarının hala belirsiz oluşu ve en son 7 Eylül 2021 tarihinde metro inşaatı nedeniyle Güvenpark’ın ortasında meydana gelen göçük, bu yok edişi gözler önüne sermektedir.Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını ve Ankara’nın belleğini itirazlarımıza ve mahkeme kararlarına rağmen, yok etme pahasına ranta açan politikalara karşı dün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız. Cumhuriyetin ve Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

İptal edilen plan yeniden onaylandı

Açıklamada dava sürecine şu bilgiler verildi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2018 tarihinde ilan edilen "Güvenpark 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"nın iptaline yönelik açtığımız ve Ankara 7. İdare Mahkemesi`nce görülen dava sonucu; planların kamu yararına, imar ve koruma mevzuatına, planlama, tasarım ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gerekçeleriyle 23.01.2020 tarihinde iptaline karar verilmiştir.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme kararlarını uygulamak ve mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeni bir plan hazırlamak yerine; 05.11.2020 tarihinde aynı planı yeniden onaylamıştır. Bu plana ise; iptal kararı verilen plan ile benzerlik gösterdiği, mahkeme kararının yok sayıldığı, Güvenpark’ın doğal ve kültürel miras değeri taşıdığı, Jansen Planı ile yüklenen işlevin göz ardı edildiği, plan raporundaki olasılıkların gerçekleşmesi halinde Güvenpark’ın doğal değerlerinin büyük bir tahribata uğrayacağı, planın üst ölçekli planlar ve kent bütünü yönünden değerlendirilmediği, peyzaj tasarımının alana özgü ve kent bütünündeki işlevlerinin korunamadığı, kent ve peyzaj planlama evrensel ilkelerine aykırı hareket edildiği, halihazırda park ve yeşil alan olarak belirlenmiş bir alanın basit bir imar revizyonu ölçeği ve yaklaşımıyla ele alındığı, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçeleri ile yürütmenin durdurulması ve işlemin iptaline yönelik meslek örgütleri tarafından dava açılmıştır.

Bu planlarla Güvenpark’ın tarihi dokusu ve simgesel değeri yok ediliyor

Açıklamada, bilirkişi raporunda yar alan “Jansen Planı’ndan gelen tasarım bütünlüğünün korunmadığı, korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve Üst Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na ve planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırılık oluşturduğu, “Güvenpark ile Hükümet Kartiyesi ve Saraçoğlu Mahallesi” mekansal bütününde, Güvenpark’ın dava konusu planlar ile bütünden kopuk olarak tek parsel bazında ele alındığı, Güvenpark’ta bulunan dolmuş-otobüs durakları, taksi depolama alanı, büfe, kulübe, reklam panoları, metro giriş çıkışları ve bacaları, konteynerler, çiçekçiler vb. yapı ve elemanların, Güvenpark’ın tarihi değerine ve yeşil dokusuna sorun teşkil ettiği ve olumsuz yönde etkilediği, söz konusu yapısal elemanların planda yapılacak kapasite hesabıyla net bir şekilde belirlenmesi gerektiği, öte yandan simgesel önemi, değeri ve görsel algı olanaklarını yitirdiği değerlendirilen Güvenpark ve Anıt’ın, yaya dolaşımının ve Güvenpark’ın 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmesine neden olan tarihi ağaç dokusunun yapılabilecek yeni yapılardan daha da olumsuz etkileneceği, dava konusu KAİP’larında ise söz konusu sorunlara çözüm getirecek amaç, hedef ve stratejilerin net bir şekilde tanımlanmadığı ve ‘Kentsel Tasarım Projeleri’nin ilgili kurul ve komisyon kararlarına bırakıldığı hususu ile hangi kullanımların yer alacağı, kapasite ve sayılarında belirsizlik oluşturulduğu, bu belirsizliğin koruma planlarının amacına ters düştüğü, planda ve açıklama raporunda, Keşif anında görüldüğü üzere Güvenpark’ın otobüs-dolmuş durağı kısmında kot altı inşaatı devam etmekte olan M4 Keçiören Metro Hattı ve Kızılay İstasyonuna ilişkin olarak sadece Plan Açıklama Raporunun 2.2.4. Teknik Altyapı Maddesinde: “... yapım için projelendirme çalışmalarının ön aşaması kapsamında belirlenmiş M4 Keçiören metrosu için çizili bir güzergah verilmiştir. Bu güzergahın kesin olmadığı da yazıda belirtilmiştir. Bu nedenle kesinliği olmayan bu bilginin kullanılamayacağı değerlendirilmektedir.” denildiği, Güvenpark’ın kullanımını etkileyici olan bu konunun KAİP ile entegrasyonu konusunda detaylı açıklamanın yapılmadığı ve belirsizlik oluşturduğu, planlama alanının (Güvenpark’ın) yeşil renk ile boyanmak suretiyle tamamının “Park” olarak düzenlendiği, özellikle ölçeği gereği çizgi, hat, yapılaşma koşulları vb. uygulamaya yönelik nihai detay kararları belirten 1/1000 ölçekli KAUİP’nda parsel ve 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde mevcut ve öneri olarak hiçbir öngörünün veya plan kararının gösterilmediği gibi M4 Keçiören Metro Hattı Kızılay İstasyonuna ilişkin bir belirlemede bulunulmadığı, plan Açıklama Raporunda dolmuş-otobüs duraklarının tekrar eski yerine dönüp dönmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmadığı, dolmuş-otobüs durakları, taksi depolama alanı ve M4 Keçiören Metro Hattı Kızılay İstasyonu özelinde planın çözüm üretmede yetersiz kaldığı, belirsizlikler içerdiği, açıklanan hususlar itibariyle, dava konusu 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli KAUİP yapımında Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce verilen 23.01.2020 tarihli ve E: 2019/1256, K: 2020/128 sayılı Kararındaki iptal gerekçelerinin dikkate alınmadığı, dolayısıyla dava konusu 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli KAUİP’nın yargı kararını karşılamadığı” ifadelerine de yer verildi.


Toplam Görüntülenme : 13903
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!